Paviljoen

Doepark de Hagen

Sfeerimpressie en ontwerp: GAAGA architecten

ACTUEEL

Hoewel het op de locatie in Doepark de Hagen nog niet zichtbaar is, gebeurt er achter de schermen het nodige om de bouw van het paviljoen mogelijk te maken. Het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo is druk bezig geweest om de financiering van het paviljoen rond te krijgen. Er is inmiddels een dekkende begroting, o.a. door een gift van de Rabobank van 40 duizend euro en subsidies vanuit de gemeente en het rijk.

Ons project heeft te maken met de stikstofproblematiek. Hierdoor heeft het verlenen van de vergunning vertraging opgelopen. Het goede nieuws is dat er door de overheid inmiddels maatregelen zijn getroffen waardoor de vergunningsprocedure weer vervolgd kan worden. Binnen enkele weken hopen we de aanvullende gegevens aan te kunnen leveren. Het is nog niet te zeggen wanneer de vergunning verwacht mag worden.

Door de projectgroep wordt er intussen verder gewerkt aan het het bouwplan. Daarbij gaat het o.a. over de energievoorziening, het “groene” dak, de inrichting etc. Ook wordt er door een werkgroep een plan uitgewerkt voor de inrichting van het horecagebeuren binnen het paviljoen. Ook in deze voorbereidende fase is er nog voldoende te doen.

Bouw paviljoen en hulp van vrijwilligers

Bij de bouw van het paviljoen kunnen we t.z.t. nog hulp gebruiken. We hebben ondersteuning nodig bij het plaatsen van de houten buitenwanden, bij het afvoeren van materialen, bij het leggen van dakplaten, bij het egaliseren van het maaiveld, bij het plaatsen van de kozijnen etc.

We zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen met deze werkzaamheden. Ook als u bijvoorbeeld een keer in de twee weken beschikbaar bent, zijn we al geholpen.

Heeft u interesse? Fijn! U kunt zich melden bij Hans van Gerwen of Martin Peeters.

Hans van Gerwen: 06-51065770
Martin Peeters: 06-13828819

of: park@natuurhusalmelo.nl

Projectgroep paviljoen

In bouwprojecten is het gebruikelijk dat  het bestuur of de directie een projectgroep in het leven roept om de klus te klaren en dat is in dit geval ook zo. Het bestuur geeft de kaders aan (zoals het budget waarover beschikt kan worden en het Programma van Eisen waaraan het bouwwerk moet voldoen) en de projectgroep is er vervolgens verantwoordelijk voor dat het gebouw tot stand komt.

De projectleider legt verantwoording af aan de stuurgroep die uit enkele bestuursleden bestaat. Er wordt gerapporteerd over de voortgang, de financiën, de planning, eventuele risico’s etc. De projectgroep voor het paviljoen bestaat nu uit een 7-tal personen waarvan het bedoeling is dat elk lid een bepaald aandachtsgebied voor zijn rekening neemt. Zoals het ontwerp, het bouwtoezicht, de communicatie en de inzet van vrijwilligers.

Wanneer er onderwerpen zijn die meer uitwerking vragen kan daarvoor een werkgroep in het leven geroepen worden die dat uitwerkt, bijvoorbeeld een werkgroep inrichting. Een van de projectgroep leden zal daar dan in participeren. Door het op deze manier te organiseren zorgen we er voor dat we het echt gezamenlijk doen en de tijdsinvestering voor iedereen nog behapbaar is.

Het streven is om begin 2020 met de bouw te beginnen.

Projectleider Harrie Wijermars

Een projectleider “van buiten” die samen met de projectgroep de bouw van het paviljoen voor zijn rekening neemt. Wel handig om te weten wie dat is. Daarom een korte introductie: “Ik ben Harrie Wijermars, 66 jaar en sinds een klein jaar woonachtig in Diepenheim. Kort daarvoor ben ik gestopt met mijn werk als hoofd Huisvesting en Bouw van de Treant Zorgroep in Drenthe. Vanuit die functie was ik eindverantwoordelijk voor de huisvesting van 3 ziekenhuizen en een 20-tal zorglocaties. En dan vooral gericht op het beheer van het vastgoed en de uitvoering van nieuw- en verbouwprojecten. Na mijn pensionering heb ik de handen vrij en voldoende energie om nog een aantal activiteiten te doen die mijn persoonlijke belangstelling hebben en een relatie hebben tot mijn vorige functies en mijn interesses op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Door de voorzitter van de SNA, tevens een goede vriend, ben ik benaderd om het bouwproces van het nieuwe paviljoen te leiden. En dat doe ik nu met veel plezier!”

X