Natuurhus

Doepark de Hagen

Natuurhus aan stadszijde

 

Actueel

Het Natuurhus in Doepark de Hagen is inmiddels een bekende plek in Almelo. Niet in de eerste plaats door de waterspeelplaats die natuurlijk als eerste is aangelegd en daardoor al door veel ouders met kinderen druk wordt bezocht. Maar ook doordat de verenigingen en Stichting Natuurhus Almelo hun activiteiten vanuit het Natuurhus organiseren en de horeca in het pand meer bekendheid heeft gekregen. Er blijven wensen om de activiteiten voor jong en oud uit te breiden, dus het park en het Natuurhus blijven in beweging.

Historie 

Doepark de Hagen met daarin het Natuurhus is vanaf 1 oktober 2021 met een feestelijke maand van diverse activiteiten in gebruik genomen. Het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo is steeds blijvend bezig de financiën en de ontwikkelingen van activiteiten, onderhoud en andere zaken in relatie tot de exploitatie te bewaken en te monitoren

De projectgroep heeft destijds het bouwplan vastgesteld. Daarbij gaat het o.a. over de energievoorziening, het “groene” dak, etc. Ook was er door een interieurwerkgroep een plan uitgewerkt voor de inrichting van het Natuurhus in samenwerking met binnenhuisarchitect Anne-Carien Kleinjan. In mei 2022 werd de hand gelegd aan de laatste afwerking en inrichting van Doepark en Natuurhus.

Natuurhus en hulp van vrijwilligers

We zijn vanaf 10 augustus 2020 bezig geweest met de bouw van het Natuurhus en daarbij hebben we veel hulp gekregen van vrijwilligers. Met hun hulp hebben we veel werkzaamheden kunnen verrichten. Tot op de dag van vandaag zijn er vrijwilligers die beschikbaar zijn voor lopende en of tijdelijke werkzaamheden in en rond het Natuurhus

We hebben ook vrijwilligers die zich als gastvouw- of heer in het Natuurhus willen inzetten. En er zijn ook tijdelijke toekomstige klussen waar soms vrijwilligers voor nodig zijn. En ook als u bijvoorbeeld eens in de twee weken beschikbaar bent, zijn we vaak al geholpen.

Heeft u interesse? Fijn! U kunt zich melden bij Hans van Gerwen of Martin Peeters. Zij weten de laatste stand van zaken en waarvoor er nog vrijwilligers nodig zijn.

Hans van Gerwen: 06-51065770
Martin Peeters: 06-13828819

of: park@natuurhusalmelo.nl

Natuurhus

Het bestuur van de Stichting heeft destijds een projectgroep in het leven in het leven geroepen voor het bouwen van het Natuurhus. Het bestuur gaf daarbij de kaders aan (zoals het budget waarover beschikt kon worden en het programma van eisen (waaraan het bouwwerk moet voldoen) De projectgroep was vervolgens verantwoordelijk voor de totstandkoming van het gebouw. Inmiddels is met deze werkwijze een prachtig Natuurhus tot stand gekomen. In oktober 2021 had de projectgroep dan ook haar laatste vergadering.

De projectleider Martin Stortelder legde verantwoording af aan de stuurgroep die uit enkele bestuursleden bestond. Er werd gerapporteerd over de voortgang, de financiën, de planning, eventuele risico’s etc. De projectgroep voor het Natuurhus bestond uit een 7-tal personen waarin elk lid een bepaald aandachtsgebied voor zijn rekening nam. Zoals het ontwerp, het bouwtoezicht, de communicatie en de inzet van vrijwilligers.

Als er onderwerpen waren die meer uitwerking vroegen kon daarvoor een werkgroep in het leven geroepen worden die dat uitwerkte, bijvoorbeeld de werkgroep inrichting. Een van de projectgroepleden participeerde daar dan in . Door het op deze manier te organiseren zorgden we voor echte samenwerking en dat de tijdsinvestering voor iedereen behapbaar was.

De bouwwerkzaamheden voor het Natuurhus zijn in september 2021 afgerond. Het Natuurhus opende de deuren vanaf 1 oktober 2021!