Voorbeelden

De groene loper Almelo

Voorbeelden van buurtinitiatieven

Initiatieven worden meestal als zeer positief ervaren door zowel de gemeente als passanten en bewoners.


Idylle Almelo NoordOost
Een groep bewoners van de nieuwbouwwijk Almelo NoordOost is enige tijd terug het natuurvriendelijke project Idylle begonnen. Almelo Noord Oost is een nieuwbouwwijk van circa 80 hectare met royale kavels en woningen. De wijk is slechts voor een deel bebouwd. Het ontwikkeltempo ligt aanmerkelijk lager dan oorspronkelijk gepland ten gevolge van de crisis. Gevolg is dat slechts circa 20 % van het beoogde oppervlak bewoond is, circa 30 % beslaat nog bouwrijpe kavels en circa 50 % is nog in gebruik bij agrariërs. Gedurende de periode dat de bouwkavels nog niet verkocht zijn, willen zij de wijk aantrekkelijker maken. Hiervoor hebben zij enkele doelstellingen geformuleerd. De gemeente (ook grondeigenaar) is positief over dit initiatief en verleent medewerking.

Doelstellingen

  • Ruimte voor stadslandbouw: een begin maken met zelfvoorziening in primaire levensbehoeften van bewoners;
  • Kostenverlaging (maaien) voor gemeente;
  • Aantrekkelijker woonwijk: grazende kuddes en diversiteit in landbouwgewassen (in plaats van mais en gras) is aantrekkelijk om te zien voor passanten en de leefomgeving wordt verfraaid;
  • Ecologisch beheer en onderhoud en meer biodiversiteit;
  • Door inzet van zeldzame landbouwhuisdieren (en bijen) en het telen van “vergeten” gewassen, wordt het voortbestaan van deze rassen ondersteund en worden op biologische en diervriendelijke wijze vlees en gewassen geproduceerd (slow food) welke ook lokaal worden geconsumeerd;
  • Bewustwording natuur, milieu en duurzaamheid. We hebben bijvoorbeeld rode lijst soorten in de wijk, zoals ijsvogels (wanden), steenuilen (kasten) en patrijzen.

Frank van Marle is jaren geleden begonnen met een begrazingsproject in de wijk Almelo NoordOost; schapen op niet verkochte bouwkavels. De buurt is hierdoor verbroederd. Het begrazingsproject is niet zomaar van de grond gekomen, door vasthoudendheid is de realisatie gelukt. Na een proef die goed uitpakte is het uitgegroeid tot een buurtproject met een bloemenpluktuin, bloemenlinten,bloembollen, scharrelvarkens en een geocacheroute.

Geveltuinen
Een ander voorbeeld is er aan de Vriezenveenseweg. Onder aanvoering van buurtbewoner Eric van Veluwen zijn hier bij meerdere woningen kleine geveltuinen gerealiseerd, waardoor de biodiversiteit,  luchtkwaliteit, leefbaarheid en klimaatbestendigheid is verbeterd.